Ученици


Одд.

централно

Бр. на паралелки

Бр. на ученици

Етничка и родова структура на учениците

Македонци

Албанци

Турци

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

I

7

163

 

 

92

71

 

 

 

 

 

 

II

1

  24

 

 

12

12

 

 

 

 

 

 

III

7

171

 

 

94

77

 

 

 

 

 

 

IV

7

142

 

 

81

61

 

 

 

 

 

 

V

5

130

 

 

73

57

 

 

 

 

 

 

I - V

27

650

 

 

352

278

 

 

 

 

 

 

VI

7

168

 

 

92

76

 

 

 

 

 

 

VII

7

143

 

 

70

73

 

 

 

 

 

 

VIII

7

176

 

 

84

92

 

 

 

 

 

 

             IX

7

145

 

 

85

60

 

 

 

 

 

 

VI -IX

28

612

 

 

331

301

 

 

 

 

 

 

I - IX

55

1262

 

 

683

579

 

 

 

 

 

 

Наставен јазик


Одд.во централно

Наставен јазик- македонски

Наставен јазик- албански

Наставен јазик- турски

Наставен јазик- српски

Број на паралелки

 

55

 

 

Број на ученици

 

1262

 

 

Број на наставници

5

80

 

 
Одд. во подрачно

Бр. на паралелки

Бр. на ученици

Етничка и родова структура на учениците

Македонци

Албанци

Турци

Роми

други

м

Ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

6

128

 

 

72

56

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

2

54

 

 

36

18

 

 

 

 

 

 

I - V

8

182

 

 

108

74

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставен јазик


Одд. Во подрачно

Наставен јазик- мак.

Наставен јазик- алб.

Наставен јазик- турски

Наставен јазик- српски

Број на паралелки

 

8

 

 

Број на ученици

 

182

 

 

Број на наставници

 

12