Ученици


Одд.

централно

Бр. на паралелки

Бр. на ученици

Етничка и родова структура на учениците

Македонци

Албанци

Турци

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

I

7

194

 

 

106

88

 

 

 

 

 

 

II

7

193

 

 

105

88

 

 

 

 

 

 

III

7

184

 

 

85

99

 

 

 

 

 

 

IV

5

128

 

 

71

57

 

 

 

 

 

 

V

1

27

 

 

16

11

 

 

 

 

 

 

I - V

27

726

 

 

383

343

 

 

 

 

 

 

VI

7

171

 

 

97

74

 

 

 

 

 

 

VII

7

145

 

 

82

63

 

 

 

 

 

 

VIII

7

193

 

 

114

79

 

 

 

 

 

 

IX

7

164

 

 

91

73

 

 

 

 

 

 

VI -IX

28

673

 

 

384

289

 

 

 

 

 

 

I - IX

55

1399

 

 

767

632

 

 

 

 

 

 

Наставен јазик


Одд.во централно

Наставен јазик- македонски

Наставен јазик- албански

Наставен јазик- турски

Наставен јазик- српски

Број на паралелки

 

55

 

 

Број на ученици

 

1399

 

 

Број на наставници

5

82

 

 
Одд. во подрачно

Бр. на паралелки

Бр. на ученици

Етничка и родова структура на учениците

Македонци

Албанци

Турци

Роми

други

м

Ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

2

48

 

 

27

21

 

 

 

 

 

 

V

6

143

 

 

76

67

 

 

 

 

 

 

I - V

8

191

 

 

103

88

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - IX

8

191

 

 

103

88

 

 

 

 

 

 

Наставен јазик


Одд. Во подрачно

Наставен јазик- мак.

Наставен јазик- алб.

Наставен јазик- турски

Наставен јазик- српски

Број на паралелки

 

8

 

 

Број на ученици

 

191

 

 

Број на наставници

 

12