Мисија

Училиштето е јавна воспитно образована установа во која учениците се стекнуваат со квалитетни знаења. Нуди просторни услови и опремненост, кои постојано се подобруваат. Промените ги прифаќа како патување на кое перманентно се соработува со родителите, институциите и локалната средина.