Визија

Училиштето ќе биде посакувана средина во која учениците ќе напредуваат според своите индивидуални способности, ќе се почитуваат учениците, ќе се негува позитивна училишна клима, професионализмот во работата и градењето на демократски односи.