Лична Карта


Вкупен број на училишни згради

Две (2)

Број на подрачни училишта

Едно (1)

Бруто површина -зграда

15750

Нето површина- зграда

2694

Број на спортски терени

2

Број на катови

2

Број на училници

34

Број на помошни простории

2

Училишна библиотека

1

Начин на загревање на училиштето

( со нафта)
Име на училиштето

OОУ „25  Мај “

адреса, општина, место

Ул.Алија Авдовиќ бр. 6, општина Гази Баба - Скопје

Телефон

2520-673 , 2521-395

Фах

2521-395

е-маил

Ou25_maj@yahoo.com

основано од

Сo одлука бр. 07-32/61 од 21.12.1965

Собрание на општина Гази Баба-Скопје

Верификација- број на актот

Со решение бр. 14-1232/1

Година на верификација

1986 год.

Јазик на кој се изведува наставата

Албански

Година на изградба

1965

Тип на градба

тврда

Површина на објектот

2694

Површина на училишниот двор

15750

Површина на спортски терени и игралишта

900

Училиштето работи во смена

Две смени

Начин на загревање на училиштето

Сопствено парно греење со нафта

Број на одделенија

I-IX

Број на паралелки

63

Број на смени

две

Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво)

Сребрено ниво

Просторни услови за работа на училиштето


Број на подрачни училишта

Едно (1)

Бруто површина

10208

Нето површина

350

Број на спортски терени

1

Број на катови

1

Број на училници

4

Број на помошни простории

1

Училишна библиотека

0

Начин на загревање на училиштето

( со струја )

МАТЕРИЈАЛНО -  ТЕХНИЧНИ УСЛОВИ


Начин на загревање на училиштето

Нафта и струја

Училиштето има план  и систем за енергетска ефикасност

Има, внесено во планот на енергетска ефикасност на ЕЛС општина Гази Баба