Ndërtojmë ura 2014

Projekti "Ndërtojmë ura", ky projekt  është mbështetur nga Ministria e Arsimit, Misionit të OSBE-së, Ambasadës së Zvicrës dhe Mbretërisë së Hollandës për financimin e aktiviteteve të përbashkëta në mes e nxenesve dhe mësimdhënësve nga komunitetet e ndryshme etnike. Shkolla fillore "25 Maj"pjesëmarrëse në këtë projekt mer pjesë që nga viti  2014 si shkollë partnere e SH.F.K " Krste Misirkov" Janë kryer punëtori për mësim multikulturor  dhe bashkëpunim ndëretnik.Në kornizat e projektit të parë  janë realizuar dy vizita të përbashkëta: një vizitë në, Muzeun e "Alfabetit Shqiptar" në Manastir, dhe në Muzeun i "Luftës Revolucionare Maqedonase" të popullit Maqedonas.