Drejtor


Curriculum Vitae - CV
 
Emri dhe mbiemri: Fadil Murtezani 
 
Data e lindjes: 24.08.1968
 
Vendi  i lindjes: Hasanbeg - Shkup
 
Tel. fiks:  02- 555-290
Tel. mobil: 070- 335 -125
Adresa: Rr.24, nr.19 ,Hasanbeg
 
Shkollimi i mesëm:
1976 - 1984 shkolla fillore "25 Maji" - Hasanbeg
1984/85 – 1987/88, Shkolla e mesme "Zef Lush Marku" - Shkup – Drejtimi Gjimnazi i përgjithshëm
Fakulteti:
1988 -1990, Shkolla e lartë pedagogjike "Skënderbeu" –  Gjilan, Drejtimi: klasor.
2002 - Fakulteti pedagogjik "Shën Kliment i Ohrit" - Shkup Diploma - professor i grupit klasor 
 
Përvoja e punës profesionale:
Professor i ciklit të ulët në Sh.F.K. "25 Maji" - Hasanbeg 18 vite përvojë pune (24.09.1998-11.11.2016)
 
Drejtor:
Sh.F.K. "25 Maji" - Hasanbeg - Shkup, 5 vite në post për drejtor (2011 - 2016)
 
Njohja e gjuhëve të huaja:
Gjuha maqedone (shkëlqyeshëm), gjuha frenge (mesatare)
 
Kompjuter:
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.
 
Arsimi dhe trajnimet:
( Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin)
(Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi)
 • USAID, Tema: Përvetësimin e diturive dhe shkathtësive elementare për përdorimin e teknologjisë së informatikës (WINDOWS, MS Word, MS Excel, MS Power Point) për përmirësimin e realizimit të mësimit, 18.07.2005.
 • Proekti për modernizimin e arsimit (Ministria e Arsimit dhe Shkencës), Fondacioni për iniciative, arsimim dhe kulturë "Step by step" Integrimi i qëllimeve arsimore, 01.12.2006.
 • Proekti për modernizimin e arsimit (Ministria e Arsimit dhe Shkencës), Fondacioni për iniciative, arsimim dhe kulture "Step by step" Shkathtësite e komunikimit, 15-17.01.2007.
 • USAID (Ministria e Arsimit dhe shkencës) - "ToolKID Educational Software" 09.2007.
 • USAID (Ministria e Arsimit dhe Shkencës) - "Arsimi i shkathtësive jetësore" 10.12.2008.
 • Qendra për bashkpunimin ndërkombëtar të Maqedonisë (Ministria e Arsimit dhe Shkencës), Fondacioni për iniciative, arsimim dhe kulturë "Menaxhmenti i proekteve" 15-17.02.2007.
 • USAID (Ministria e Arsimit dhe shkencës) - "Innovative Use of ICT in Primary Schools" 06.2007.
 • Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Byroja për zhvillim të arsimit (Proekt i modernizimit të arsimit), Qendra për trajnim dhe zhvillim të kuadrit Shkup "Qasje individuale dhe grupore në punët proektore" 2010.
 • Bzroja për zhvillimin e arsimit "Mendo matematikisht për kl. I-III" 2010/2011.
 • Klett’s First International Symposium for Headmasters entitled "On the Way to Digital School" 29.11.2013, Kranjska Gora - Slloveni.
 • Bazat e ERAZMUS+ Programa e Unionit Evropian – 27.09.2015.
 • ALFA – PCM - SHKUPÇertifikatë - ERZAMUS+KA1@KA2 - 29.12. 2015.
 • KDS – Qendra për trajnim dhe yhvillim të kuadrit
 • Çertifikatë – motivimi, angazhimi, ndryshimet, mësimi i organizuar dhe puna ekipore si factor për shkollë të mire. 14-15.10.2016 Ohër.
USAID-PINA-BZHA
 • Çertifikatë-të mbështetjes mentorale në zhvillimin professional të mësimëdhënësve për përparimin e integrimit ndëretnik në arsim. Prill 2016.