TABELA E SHPALLJES

Te nderuar,
Ju ftojme per te kontribuar ne projekt duke na ndihmuar ne perzgjedhjen e logos se projektit „Fully Avoid Bully“.


NJOHTIM
Erasmus+ project: ''Don't change the climate, change the system”


NJOHTIM
Erasmus+ project: FAB, Fully Avoid Bully“ Gazi Baba – Shkup


KODET


ANKET PËR PRINDËRIT


PROTOKOL
Për punë të SHFK „25 Maji“ Gazi Baba – Shkup
në kushte të KOVID-19.
MODELI: MËNYRA E KOMBINUAR E PUNËS
KLASA E PARË DERI NË KLASËN E TRETË
NGA KLASA E IV DERI NË KLASËN E IX. MËSIMDHËNIE PËRMES MËSIMIT NË DISTANCË


LAJMËRIM


Në seancën e 15-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i miratoi konkluzat në vijim:
1. Të ndërpritet procesi edukativo-arsimor dhe mësimi në të gjitha kopshtet e fëmijëve, qendrat për zhvillim të hershëm fëmijëror, qendrat ditore, shkollat fillore dhe të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në 14 ditët e ardhshme, ndërsa punonjësit në këto institucione të lirohen nga puna brenda kësaj periudhe.
2. Të ndërpritet me frekuentimin e të gjitha aktiviteteve jashtëshkollore dhe aktiviteteve tjera që fëmijët i zhvillojnë jashtë mësimit (frekuentim i aktiviteteve edukative-arsimore, kurset, orët shtesë, trajnimet sportive dhe ngjashëm), gjatë 14 ditëve të ardhshme.
3. Të ndërpritet mësimdhënia në institucionet e arsimit të lartë dhe institutet publike shkencore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjatë 14 ditëve të ardhshme.