Vizion

Shkolla do të jetë një mjedis i dëshirueshëm në të cilin nxënësit do të përparojnë sipas aftësive të tyre individuale, do të respektohen nxënësit, do të rritet një klimë pozitive në shkollë, profesionalizmi në punë dhe ndërtimi i marrëdhënieve demokratike.